Inteligentna kontrola produkcji - Nowoczesne oprogramowanie i systemy zarz?dzania produkcj? - Logistyka - PRODVISOR

INTELIGENTNA KONTROLA PRODUKCJI

Obieg dokument?w

Jestem PRODVISOR. Sprawd?, jak usprawni?em produkcj? w firmie z bran?y automotive.
Czym Jestem?
Nazywam si? PRODVISOR. Zosta?em stworzony przez firm? ZUTOMTECH, aby zmieni? spos?b my?lenia o zarz?dzaniu produkcj? jednostkow? i masow?. Jestem zintegrowanym, innowacyjnym systemem, kt?rego celem jest podniesienie efektywno?ci pracy zak?ad?w produkcyjnych. Moje mo?liwo?ci znacz?co u?atwiaj? kontrol? realizacji, przyspieszaj? delegowanie i egzekwowanie zada? oraz usprawniaj? komunikacj? mi?dzy kierownictwem a pracownikami ni?szego szczebla. W efekcie mojego dzia?ania podnosi si? wydajno?? pracy, zmniejszaj? jej koszty, a zarz?dzanie procesami staje si? du?o prostsze i wygodniejsze. Nauczono mnie, ?e zyskowna produkcja to produkcja dobrze zorganizowana. W?a?nie dlatego chc? wnie?? zarz?dzanie procesami w zak?adach przemys?owych na nowy, wy?szy poziom ? pokaza? w?a?cicielom i menad?erom, ?e mo?na robi? to szybciej, ?atwiej i taniej.
POBIERZ BROSZUR?
Brzmi interesuj?co? Zostaw sw?j e-mail i odbierz broszur? informacyjn?, z kt?rej dowiesz si? wi?cej.
FREE DOWNLOAD

Send download link to:

Co Daj??
Mam wiele zdolno?ci i sprawdzam si? w wielu rolach jednocze?nie.
Oto niekt?re z nich:
Pragmatyczny organizator
Zarz?dzam prac? na produkcji tak, by zmaksymalizowa? jej wydajno?? i produktywno??.
Niezast?piony brygadzista
Samodzielnie deleguj? zadania, zapewniaj?c lepszy przep?yw komunikacji w firmie.
Sprawny logistyk
Wype?niam deficyty materia??w i redukuj? ich nadmiar w magazynie, realizuj?c plan zakupowy w najbardziej ekonomiczny spos?b.
Czujny nadzorca
Uwa?nie kontroluj? post?py prac produkcyjnych i zawiadamiam o nieprawid?owo?ciach.
Skrupulatny analityk
Gromadz? i przetwarzam szczeg??owe dane na temat proces?w, jakie zachodz? w Twojej firmie.
Kreator post?pu
Integruj? ludzi z technologi?, co sprawia, ?e Tw?j zak?ad osi?ga lepsze rezultaty w kr?tszym czasie.
Mobilny doradca
Zapewniam Ci dost?p do wszelkich raport?w w ka?dym miejscu i o ka?dej porze, dzi?ki czemu szybciej podejmujesz decyzje.
Ekonomiczny partner
Pozwalam Ci zaoszcz?dzi? pieni?dze poprzez ograniczenie koszt?w pracy.
Jak mnie dostać?
Przekonaj si?, ?e mo?na zarz?dza? produkcj? ?atwiej, wydajniej i taniej. Um?w si? na wst?pn? rozmow? ze specjalistami z ZUTOMTECH.
Zakup na w?asno??
 • Tradycyjna instalacja wykorzystuj?ca infrastruktur? Twojej firmy (sie? firmow?, serwer, komputery i internet)
 • Automatyczne aktualizacje w ramach subskrypcji
 • Serwis w zale?no?ci od indywidualnych ustale?
Wynajem czasowy
 • Nowoczesne rozwi?zanie ? praca w chmurze, dost?p z przegl?darki
 • Serwer dedykowany zapewniony przez ZUTOMTECH
 • Miesi?czny abonament ? licencja po op?aceniu faktury VAT
 • Pe?na obs?uga i serwis 24/7, automatyczne aktualizacje
Umów się na rozmowę
POBIERZ BROSZUR?
Brzmi interesuj?co? Zostaw sw?j e-mail i odbierz broszur? informacyjn?, z kt?rej dowiesz si? wi?cej.
FREE DOWNLOAD

Send download link to:

FAQ
 1. Korzystam ju? z innych system?w informatycznych w mojej firmie. Czy b?d? musia? z nich zrezygnowa??
Bez obaw ? jestem kompatybilny z r??nymi technologiami i szybko si? ucz?. B?d? dobrze wsp??pracowa? z innymi systemami zak?adowymi.
 1. Czy otrzymam szkolenie z obs?ugi systemu?
Oczywi?cie! Kompleksowe szkolenia zwykle wykonywane s? zar?wno w siedzibie klienta, jak i w firmie ZUTOMTECH ?na ?ywym organizmie? ? od strony praktycznej.
 1. Czy w cenie zawarta jest obs?uga powdro?eniowa?
Jak najbardziej. Firma ZUTOMTECH zapewnia pe?n? obs?ug? wdro?eniow? i powdro?eniow?. Nie zostaniesz sam!
 1. Czy w przypadku korzystania z systemu w chmurze mog? mie? pewno?? bezpiecze?stwa danych?
Tak. Tworz? cz?ste kopie bezpiecze?stwa, a serwery, na kt?rych dzia?am, gwarantuj? ci?g?o?? pracy na poziomie 99,8%. Nie musisz obawia? si? utraty danych, braku pr?du w serwerowni czy nawet po?aru ? to odpowiedzialno?? ZUTOMTECH, Ty jedynie korzystasz i niczym si? nie martwisz.
 1. Na jakim systemie operacyjnym pracuje PRODVISOR?
W przypadku zakupu na w?asno?? na Twoim serwerze zostanie zainstalowany Microsoft Windows Server, do kt?rego obs?ugi u?ytkownicy potrzebuj? systemu operacyjnego Windows. Je?li za? zdecydujesz si? na prac? w chmurze, wtedy ca?a instalacja le?y po stronie ZUTOMTECH, a Ty musisz posiada? jedynie komputer i urz?dzenie mobilne z przegl?dark? internetow? oraz dost?pem do internetu. System operacyjny nie ma znaczenia.
Spotkajmy się
Je?li chcesz pozna? mnie lepiej, skontaktuj si? z moimi tw?rcami ? firm? ZUTOMTECH. Ch?tnie odpowiedz? na wszystkie Twoje pytania. B?dziesz mia? te? okazj? zobaczy?, jak dzia?am w praktyce.

TOMASZ CZECH Właściciel
Jeden z ojców systemu PRODVISOR oraz jego pierwszy użytkownik. Sam zarządza procesami, dlatego doskonale rozumie potrzeby przedsiębiorców i menadżerów produkcji. Osobi?cie czuwa nad ka?dym etapem rozwoju oprogramowania.


  PRODVISOR ? nowoczesne oprogramowanie do zarz?dzania produkcj?

  Przyspieszenie i bezpiecze?stwo produkcji to absolutne priorytety dla wszystkich przedsi?biorc?w, kt?rzy pragn? rozwija? swoj? dzia?alno?? i wygra? wy?cig o fotel lidera rynku z konkurencj?. Je?eli trafi?e? na t? stron?, z pewno?ci? nale?ysz do tej grupy i poszukujesz doskona?ych rozwi?za? do zarz?dzania produkcj?.

  I trafi?e? bardzo dobrze, poniewa? PRODVISOR to rozwi?zanie XXI wieku, zintegrowany system zarz?dzania produkcj?, kt?ry dzi?ki swojej funkcjonalno?ci i szybko?ci dzia?ania b?dzie wsparciem dla ka?dego w?a?ciciela firmy ? niezale?nie od specjalizacji czy rodzaju produkowanych wyrob?w.

  Poznaj PRODVISOR!

  Podstawowym celem PRODVISOR-a jest podniesienie efektywno?ci dzia?a? zak?ad?w produkcyjnych, przyspieszenie proces?w produkcyjnych, a tak?e zwi?kszenie ich bezpiecze?stwa. To dzie?o specjalist?w z wieloletnim do?wiadczeniem i ogromn? wiedz? dotycz?c? najnowszych technologii ? dzi?ki temu system realizacji produkcji jest w stanie skutecznie zautomatyzowa? wiele dzia?a? w Twojej firmie i tym samym przyczyni? si? do jej rozwoju.

  PRODVISOR pozwoli Ci skorzysta? z funkcji i mo?liwo?ci, kt?re b?d? w stu procentach dostosowane do potrzeb Twoich oraz Twojego przedsi?biorstwa. W ten spos?b zyskasz uszyty na miar? Twoich oczekiwa? program do zarz?dzania produkcj?, kt?ry nie tylko przyspieszy produkcj?, ale r?wnie? pozwoli j? kontrolowa?, upraszcza? i znacz?co obni?y? jej koszty. Wszystko to w oparciu o najnowsze rozwi?zania technologiczne.

  Co potrafi PRODVISOR?

  Najwi?ksz? zalet? oprogramowania jest jego funkcjonalno??. Stworzony przez specjalist?w firmy Zutomtech, jest w stanie wykonywa? wiele zada? i automatyzowa? liczne procesy produkcyjne, jakie zachodz? w Twojej firmie. Oto kilka najwa?niejszych funkcji, jakie posiada system realizacji produkcji PRODVISOR.

  Zarz?dzanie produkcj?. PRODVISOR nie bez przyczyny zyska? miano pragmatycznego organizatora ? jego podstawowymi zadaniami s? zarz?dzanie procesami produkcji oraz zmaksymalizowanie jej wydajno?ci, dzi?ki czemu dzia?ania Twojego przedsi?biorstwa zostaj? usprawnione, a Ty zarabiasz wi?cej!

  Przydzielanie zada?. PRODVISOR jest w stanie zautomatyzowa? wiele dzia?a? w firmie, odci??aj?c tym samym pracownik?w. Jest w stanie skutecznie delegowa? zadania i zapewni? o wiele lepszy przep?yw w firmie, co r?wnie? ma wp?yw na jej usprawnione funkcjonowanie.

  Wsparcie logistyki. Ekonomiczne zakupy oraz zoptymalizowane magazynowanie materia??w to podstawa, dlatego PRODVISOR zapewnia r?wnie? wsparcie logistyki. Skutecznie wype?nia deficyty materia??w w magazynie, a tak?e redukuje ich nadmiar. Jest r?wnie? odpowiedzialny za realizacj? plan?w zakupowych w najbardziej ekonomiczny spos?b.

  Kontrola produkcji. PRODVISOR to tak?e inteligentna kontrola produkcji ? dzi?ki naszemu systemowi zyskasz wiedz? na temat post?p?w prac i zostaniesz powiadomiony w przypadku jakichkolwiek nieprawid?owo?ci.

  Kompleksowe analizy. System zarz?dzania produkcj? pozwala r?wnie? na gromadzenie i analizowanie danych ? w ten spos?b otrzymasz kompleksowy raport dotycz?cy proces?w zachodz?cych w firmie i na ich podstawie b?dziesz m?g? skutecznie je usprawni?.

  Mobilne doradztwo. Wszelkie raporty dost?pne s? dla Ciebie niezale?ne od miejsca, w jakim si? znajdujesz czy urz?dzenia, z kt?rego korzystasz. W ten spos?b jeste? zawsze na bie??co i masz pe?n? kontrol? nad produkcj? oraz funkcjonowaniem swojego przedsi?biorstwa.

  Nowoczesne systemy zarz?dzania produkcj?, takie jak PRODVISOR pozwalaj? skutecznie integrowa? ludzi z technologi?, przyspiesza? procesy zachodz?ce w przedsi?biorstwie i oszcz?dza? pieni?dze poprzez ograniczanie koszt?w pracy. Wszystko powy?sze sprawia, ?e rozwi?zanie to jest godne polecenia wszystkim przedsi?biorcom, kt?rzy pragn? sprawnie i efektywnie rozwija? swoj? firm?!

  Dlaczego jeszcze warto postawi? na program do zarz?dzania produkcj? PRODVISOR?

  • Masz mo?liwo?? zintegrowania oprogramowania z dowolnym systemem informatycznym ? PRODVISOR jest kompatybilny z rozmaitymi technologiami, dzi?ki czemu jego zastosowanie jest tak uniwersalne.
  • Nie jest on skomplikowany w obs?udze, a Ty oraz Twoi pracownicy zostaniecie odpowiednio przeszkoleni, dzi?ki czemu korzystanie z naszego systemu do zarz?dzania produkcj? b?dzie efektywne.
  • Jest to rozwi?zanie bezpieczne, kt?re tworzy kopie zapasowe danych i pozwala na p?ynn?, bezproblemow? prac? ? nie musisz obawia? si? utraty warto?ciowych danych nawet w przypadku awarii pr?du czy serwera.
  • Jest dopasowywany w pe?ni indywidualnie do potrzeb ka?dego przedsi?biorcy ? wystarczy, ?e um?wisz si? z nami na rozmow? i przedstawisz swoje potrzeby, a my zajmiemy si? reszt?. R?wnie? je?li chodzi o obs?ug? wdro?eniow? i powdro?eniow?.
  • Jest dost?pny w bardzo przyst?pnej cenie, dzi?ki czemu skorzysta? z niego mog? wszyscy przedsi?biorcy, kt?rzy pragn? rozwija? swoje przedsi?biorstwo i mie? pewno??, ?e proces produkcji jest sprawny, bezpieczny oraz ekonomiczny.

  W przypadku jakichkolwiek pyta? zapraszamy do kontaktu ? powiemy Ci wi?cej o systemie PRODVISOR i dostosujemy go do Twoich indywidualnych potrzeb.